ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten door:
I Allround Parking Services B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 50826190;

Urbouw B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 34307414.

Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten door:
II Van der Leij Bouwbedrijven B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 33146898 en/of haar dochtervennootschappen . Dit betreft de volgende vennootschappen:
a. Van der Leij Bouwbedrijven Delft B.V.., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 27222065;
b. Van der Leij Timmerfabriek B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 27264998;
c. Van der Leij Bouwprojecten B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 50337858;
d. Van der Leij Onderhoud en Restauratie B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 50341545;
e. Van der Leij Zorgbouw B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 27226831;
f. Van der Leij Bouwbedrijven Nieuwegein B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 27248518; en
g. Van der Leij Geveltechniek B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 27154103.
h. Van der Leij Breed Actief B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 55296521.
i. De Onderhoudspartner B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 54415276.
I, II en dochtermaatschappijen a-g, hierna gezamenlijk te noemen: “Opdrachtgever”.

Deze algemene voorwaarden zijn ingedeeld in drie categorieën en bestaan uit artikelen die op alle overeenkomsten van toepassing zijn (artikel 1 t/m artikel 7 en artikel 14), artikelen die specifiek van toepassing zijn op aannemingsovereenkomsten (artikel 8 t/m 13) en een artikel dat specifiek van toepassing is op koopovereenkomsten (artikel 15).

Artikel 1 Algemeen:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Opdrachtgever sluit met (onder)aannemers en/of verkopers/leveranciers (hierna te noemen O.A. en LEV.) van Opdrachtgever.

Bedingen van O.A./LEV. waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, gelden slechts als overeengekomen voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtgever zijn bevestigd.

Artikel 2 Offerte en Opdrachtbevestiging:
Tenzij daar in de offerte uitdrukkelijk van is afgeweken, komen alle voor de uitvoering van de prestaties van O.A./LEV kosten, waaronder maar niet uitsluitend de kosten voor hulpmaterieel, goedgekeurde gereedschappen, verschuldigde belastingen, sociale lasten, reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, transport- en/of leveringskosten, verzekeringen en de kosten van werkzaamheden/leveringen welke niet uitdrukkelijk zijn omschreven doch noodzakelijk zijn voor een volledige uitvoering van de overeenkomst, voor rekening van O.A/LEV.

2.2. De overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever. Een kopie van de opdrachtbevestiging zal daarna aan O.A./LEV. worden verzonden.

2.3. O.A./LEV. is verplicht de kopie van de opdrachtbevestiging binnen twee weken na ontvangst, door een bevoegd persoon getekend aan Opdrachtgever te retourneren. Indien O.A./LEV niet of niet tijdig hieraan voldoet, is Opdrachtgever gerechtigd elke betalingsverplichting op te schorten totdat de getekende kopie in haar bezit is.

2.4. Indien op basis van de door de O.A./LEV. gedane offerte geen overeenkomst tot stand komt, of de in artikel 2.6. van deze algemene voorwaarden genoemde ontbinding intreedt, heeft de O.A./LEV. geen recht op een (reken)vergoeding van Opdrachtgever.

2.5. Opdrachtgever sluit met haar opdrachtgever (hierna: “Principaal”) overeenkomsten waarvan in voorkomend geval een bestek deel uitmaakt dat betrekkelijk is op het werk (hierna: “het Werk”). De bepalingen van dat bestek die betrekking hebben op de onderhoudsperiode en -termijn zijn integraal van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomsten die Opdrachtgever met O.A./LEV sluit.

2.6. Elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en O.A./LEV. wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarden van (i) aanvang en doorgang van het Werk, (ii) goedkeuring binnen een redelijke termijn door de Principaal van de overeenkomst tussen Opdrachtgever met O.A./LEV en (iii) de uit hoofde van de tussen Opdrachtgever en O.A./LEV. gesloten overeenkomst door O.A./LEV. te verrichten prestaties ongewijzigd en daadwerkelijk in het Werk dienen te worden uitgevoerd. Deze voorwaarden zijn cumulatief.

Artikel 3 Uitvoering overeenkomst:
O.A./LEV. dient de door haar te verrichten prestatie uit te voeren conform de overeenkomst alsmede naar de eisen van goed en deugdelijk werk en/of naar de eigenschappen die voor een normaal gebruik van de geleverde zaak nodig zijn en waarvan Opdrachtgever de afwezigheid niet behoefde te betwijfelen alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat in de overeenkomst is voorzien of voorzienbaar behoort te zijn.

O.A./LEV. dient uitsluitend de door of namens Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen. Opdrachtgever kan haar Principaal of diens gemachtigde schriftelijk verzoeken diens orders en aanwijzingen rechtstreeks aan O.A/LEV. te geven.

Leveringen en werkzaamheden dienen te geschieden overeenkomstig de termijn van het bestek als bedoeld in artikel 2.5. van deze algemene voorwaarden of een door partijen apart vast te stellen werk- /leveringsschema. Van de geldende termijnen kan alleen met toestemming van Opdrachtgever worden afgeweken. Indien O.A./LEV. de termijnen overschrijdt, is er sprake van het verstrijken van een voor de voldoening bepaalde termijn als bedoeld in artikel 6:83 BW.

3.4. Bij verzuim wegens het verstrijken van een voor de voldoening bepaalde termijn als bedoeld in artikel 6:83 BW is O.A./LEV. jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor de ten gevolge van die overschrijding te lijden schade. De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van de tijdsgebonden bouwplaatskosten, vermeerdert met de overeengekomen boete welke in de besteksbepalingen zijn opgenomen en verdere schade. Dit bedrag wordt verrekend met de ingediende factuur. Daarnaast is Opdrachtgever gerechtigd nakoming te vorderen danwel de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, en het werk/de leverantie aan een derde op te dragen, terwijl O.A./LEV. in beide gevallen jegens Opdrachtgever aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van de wanprestatie, daaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot eventuele hogere kosten bij verlening van de opdracht aan een derde.

3.5. De opslag van de aangevoerde materialen dient, in overleg met Opdrachtgever, te geschieden op een zodanige wijze dat de voortgang van de werkzaamheden niet wordt belemmerd.

3.6. O.A./LEV., dient haar medewerking te verlenen aan het schoonhouden van de bouwplaats. Puin, afval en dergelijke dient, conform de toepasselijke overheidsvoorschriften en regels en aanwijzingen van Opdrachtgever, in de daartoe bestemde containers te worden gedeponeerd.

3.7. O.A./LEV. verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, modellen, constructies, schema’s en andere (bedrijfs)informatie en knowhow, in de meest ruime zin des woords, afkomstig van Opdrachtgever en/of Principaal, die O.A./LEV. bij de overeenkomst te harer kennis is gebracht of gekomen.

page2image25350848

3.8. O.A./LEV. zal zich onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden, doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de Principaal, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot die voor uitbreidingen en/of wijzigingen, betreffende het werk waarvoor door Opdrachtgever met Principaal onderhandelingen worden gevoerd of een overeenkomst wordt of is aangegaan. Indien O.A./LEV. in strijd handelt met dit artikel, is O.A./LEV. aan Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 45.000,-.

3.9. O.A./LEV. is gehouden de aanwijzingen op te volgen van de arbeidsinspectie alsmede van de eventueel door Opdrachtgever ingeschakelde adviseur ter zake van de organisatie van de bouwplaats, onder andere voor wat betreft opslag en veiligheid van geleverde zaken, materialen en/of veiligheid bij de uit te voeren werkzaamheden.

3.10. Het is O.A./LEV. of groepsmaatschappijen waarvan zij deel uitmaakt niet toegestaan om personeel van Opdrachtgever tot 12 maanden na het verrichten van de prestatie uit hoofde van de gesloten overeenkomst in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al dan niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten. Indien O.A./LEV. in strijd handelt met dit artikel, is O.A./LEV. aan Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 45.000,- en voor € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

3.11. Afgekeurd werk en/of non-conforme zaken worden binnen een door de Opdrachtgever in naar redelijkheid te stellen termijn en tot haar genoegen, conform gesteld overeengekomen eisen, door de O.A./LEV. opnieuw opgeleverd, hersteld of opnieuw geleverd. Deze (op)levering of dit herstel geschiedt op kosten van O.A./LEV. onverminderd de op O.A./LEV. rustende verplichting tot vergoeding van de door Opdrachtgever, Principaal of derden geleden schade.

Artikel 4: Aansprakelijkheid en vrijwaring:
4.1. O.A./LEV. is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtgever wegens het niet naleven van de verplichtingen van O.A./LEV voortvloeiende uit de overeenkomst danwel ingevolge de Wet. O.A./LEV. dient deze aansprakelijkheid naar genoegen van Opdrachtgever te hebben ondergebracht bij een te goeder naam en faam bekend staande assuradeur. Een kopie van de polis en de voorwaarden dient op verzoek van Opdrachtgever te worden overgelegd.

4.2. Wanneer door wanprestatie en/of onrechtmatige daad van O.A./LEV. door Opdrachtgever schade wordt geleden, kan deze schade geheel op O.A./LEV. worden verhaald. Beschadiging aan of ontvreemding van de eigendommen van O.A./LEV. of geleverde materialen, zijn voor rekening en risico van O.A./LEV. Schade aan ondergrondse kabels, leidingen en dergelijke veroorzaakt door O.A./LEV. bij het uitvoering geven aan de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst werk zijn eveneens voor rekening van O.A./LEV. O.A./LEV dient Opdrachtgever voor elke aanspraak van derden voor de in dit artikel genoemde schade te vrijwaren.

4.3. O.A./LEV. is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de door haar aan Opdrachtgever verstrekte gegevens die onjuistheden en/of onduidelijkheden bevatten. O.A./LEV. is voorts aansprakelijk voor onjuistheden en/of onduidelijkheden in informatie van derden die O.A./LEV. heeft ontdekt of bij een behoorlijke interpretatie had moeten ontdekken, maar heeft nagelaten Opdrachtgever hierover schriftelijk te informeren.

4.5. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens O.A./LEV. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door of ten behoeve van haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, maar in ieder geval niet hoger dan het bedrag dat blijkt uit de in art. 2.2. genoemde opdrachtbevestiging.

Artikel 5: Facturering en Betaling:
5.1. De wijze en termijn van indiening van facturen voor het aangenomen werk en/of leveringen, en de betalingswijze worden in de overeenkomst geregeld. Voorzover dat niet zo is, is de O.A./LEV. gehouden de eindafrekening binnen 21 dagen nadat is geleverd c.q. de werkzaamheden zijn voltooid bij Opdrachtgever in te dienen. Deelfacturen worden niet in behandeling genomen.

5.2. Betaling door Opdrachtgever vindt plaats na de goedkeuring door of namens Principaal van het opgeleverde werk en/of leveringen, of onderdeel daarvan, volgens de bouw-/leveringstermijnen, behoudens het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

5.3. De facturen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1986. O.A./LEV. dient op de gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:

het contractnummer dat op het werk en/of leveringen betrekking heeft;
het werk en de plaats van uitvoering en/of leveringen waarop de factuur betrekking heeft;
het tijdvak, de termijn en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;

de omvang van de loonsom C.S.V., opgenomen in het gefactureerde bedrag; naam, adres en woonplaats van de O.A./LEV.;
een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de Omzetbelasting.

Facturen die niet aan bovenstaande vereisten voldoen, worden niet in behandeling genomen.

5.4. Wordt een werk in regie uitgevoerd dan geldt artikel 5.1. tot en met 5.3. van deze algemene voorwaarden eveneens ten aanzien van de daarop betrekking hebbende facturen en betaling.

5.5. Loon-, materiaalprijsstijgingen of andere prijsverhogingen, kunnen niet door O.A./LEV. aan Opdrachtgever worden doorberekend, tenzij dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Ontbinding van de overeenkomst:
6.1. De tussen Opdrachtgever en O.A./LEV. gesloten overeenkomst kan, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, door Opdrachtgever ontbonden worden indien:
– faillissement van O.A./LEV. wordt uitgesproken;
– O.A./LEV. surséance van betaling verzoekt;
– O.A./LEV. overlijdt;
– de rechtspersoon waarbinnen O.A./LEV. zijn bedrijfsactiviteiten ontplooit in liquidatie raakt;
– O.A./LEV. haar bedrijfsactiviteiten al dan niet tijdelijk staakt;
– O.A./LEV. haar bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk onder welke titel dan ook aan een derde overdraagt;

4.4. O.A./LEV. is verplicht om de wettelijke bepalingen en daarmee – O.A./LEV. haar bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk inbrengt in

gelijk te stellen voorschriften en normen, waaraan de uitvoering van de opdracht is onderworpen, na te leven. Dit geldt voor zowel werkmethoden als voor materieel en materialen. O.A./LEV. dient zich, voorzover dat in de opdracht nader is aangegeven, te conformeren aan veiligheids-, gezondheids- en milieuprocedures van Opdrachtgever. Hiervan is een veiligheidsboekje beschikbaar. Medewerkers van O.A./LEV. dienen zich op het werk te legitimeren en dagelijks voor aanwezigheid te tekenen. O.A./LEV. vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voorzover deze wordt veroorzaakt door het niet naleven van deze bepalingen.

een andere onderneming;
– op goederen van O.A./LEV. door derden beslag wordt gelegd.

6.2. Indien O.A./LEV. niet voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, dan is Opdrachtgever bij verzuim van O.A./LEV. gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst met O.A./LEV. te ontbinden.

6.3. In de in artikel 6.1. en 6.2. van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen is de O.A./LEV. jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade, die de ontbinding van de overeenkomst met zich mede brengt,

page3image25292032

daaronder begrepen de kosten voor uitvoering van de werkzaamheden, of de restwerkzaamheden door een derde. Ook indien Opdrachtgever kiest voor het vorderen van nakoming door de O.A./LEV., is O.A./LEV. aansprakelijk voor de kosten die het gevolg zijn van haar verzuim.

6.4. O.A./LEV. is, in geval van ontbinding of een vordering tot nakoming, aan Opdrachtgever, verschuldigd – afgezien van de schadesom – de kosten voor juridische bijstand, in rechte zowel als buiten rechte. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens het alsdan geldende tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn minimaal € 2.500,-. Tevens is de O.A./LEV. aan Opdrachtgever verschuldigd een rente over het schade bedrag van 1% per maand, te rekenen vanaf de dag dat O.A./LEV. in gebreke is aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 7: Geschillen en toepasselijk recht:
Alle geschillen tussen Opdrachtgever en O.A./LEV, waaronder ook wordt begrepen een geschil dat slechts door een van de partijen als zondig wordt aangemerkt, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Op alle overeenkomsten die Opdrachtgever sluit is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8: Uitvoering overeenkomst door O.A.
8.1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het de O.A. niet toegestaan de te leveren prestatie geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door een derde.

8.2. Indien Opdrachtgever schriftelijk toestemming aan O.A. verleent om de prestatie door (een) derde(n) te laten verrichten, dan is O.A. verplicht de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing te verklaren in de overeenkomst die zij met die derde(n) sluit. Laat O.A. dit na, dan is zij hierdoor gehouden een niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,– aan Opdrachtgever te voldoen, onverminderd het recht van Opdrachtgever op vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade. Indien premies voor sociale verzekeringswetten en loonheffing door (onder-) O.A. niet zijn voldaan en Opdrachtgever hierop wordt aangesproken, dan dient O.A. dit bedrag aan Opdrachtgever te voldoen.

8.3. Indien O.A. haar verplichting(en) en/of de VCA eisen jegens de in artikel. 8.1. van deze algemene voorwaarden bedoelde derde niet kan nakomen, heeft deze derde nimmer een rechtstreekse aanspraak op Opdrachtgever. Dit geldt onverkort wanneer Opdrachtgever geen toestemming tot inschakeling van een derde door O.A. heeft gegeven.

8.4. Bij uitbesteding van het werk of inlening van arbeidskrachten is O.A. verplicht de administratieve voorschriften ex artikel 16b, lid 10, CSV stipt na te leven.
8.5. O.A. garandeert uitsluitend arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever die op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen gerechtigd zijn de arbeid te verrichten zoals is overeengekomen in de overeenkomst.
8.6. O.A. garandeert dat uitsluitend de ter beschikking gestelde arbeidskrachten persoonlijk de overeengekomen arbeid zullen verrichten.

8.7. O.A. is verplicht alle onbekwame danwel ongeschikte personen, die op het werk aanwezig zijn op verzoek van de Opdrachtgever onmiddellijk te doen verwijderen.

8.8. O.A. vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van deze overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van O.A. waaronder begrepen doch niet beperkt tot het ter beschikking stellen aan Opdrachtgever van arbeidskrachten die op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen niet gerechtigd zijn arbeid te verrichten, en zal Opdrachtgever schadeloos stellen voor alle kosten, schade en interesten welke ten lasten van Opdrachtgever komen als gevolg van aanspraken van voornoemde derden jegens Opdrachtgever voor door Opdrachtgever ten behoeve van O.A. verrichte werkzaamheden, één en ander met inachtneming van wettelijke bepalingen.

8.9. O.A. heeft de verplichting om extra personeel in het Werk in te zetten indien blijkt dat zij achter raakt ten opzichte van het werkschema, zoals

dat bindend tussen partijen is vastgesteld, zonder recht op verrekening van meerwerk.

8.10. O.A. dient op verzoek van Opdrachtgever aanwezig te zijn op werkvergaderingen/veiligheidsbesprekingen met betrekking tot de uitvoering en voortgang van het Werk.

8.11. Indien door Opdrachtgever materieel en aangelegenheden ter beschikking wordt gesteld, zal O.A. dit behoorlijk dienen te onderhouden en ervoor te zorgen als een goed huisvader en na afloop van het gebruik goed schoongemaakt achter laten. Beschadigingen van materieel en dergelijke komen voor rekening van O.A.

8.12. O.A. verstrekt uiterlijk twee weken voor aanvang van haar werkzaamheden schriftelijke informatie over de onderstaande onderwerpen, met inbegrip van de VGM-maatregelen:
– het door haar in te zetten materieel en gereedschap,
– de te volgen werkmethoden, met inbegrip van persoonlijke beschermingsmiddelen;
– de door haar te verwerken toxische stoffen en overige materialen, en producten die door hun gewicht of afmetingen schadelijk zijn voor de gezondheid;
– eventuele milieuaspecten, onder andere:
wijze van afvoeren vuile grond, restmateriaal en emballage, met inbegrip van relevante vergunningen;
b) wijze van opslag, overgieten, aftappen en opruimen van milieuschadelijke vloeistoffen.

– voorkomen van hinderlijk geluid voor de omgeving Geluiden boven de 85 decibel zijn in ieder geval hinderlijke geluiden..

8.13. O.A. zorgt voor de tijdige verkrijging van vergunningen, ontheffingen en dergelijke beschikkingen, die zij nodig heeft of wenst.

8.14. Naast de wettelijke regels die daar voor gelden, worden alle door O.A. geleverde materialen bij oplevering eigendom van Principaal, een en ander onder voorbehoud van goedkeuring door of namens de Principaal van het werk. Er zal een ‘Voltooidheidsverklaring’ worden opgesteld.

8.15. Opdrachtgever en/of haar Principaal hebben te allen tijde het recht het (in uitvoering zijnde) Werk – daaronder begrepen de daarvoor gebruikte materialen – te inspecteren of te keuren. O.A. zal zorgen voor zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd. De kosten van deze keuring komen ten laste van O.A. ingeval het Werk door Opdrachtgever en/of door of namens Principaal wordt afgekeurd. Inspectie of goedkeuring ontslaat O.A. niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst of de Wet.

Artikel 9: Stroom/water op het Werk:
Eventueel voor de werkzaamheden benodigde stroom en water worden voorzover mogelijk en voor rekening van de O.A. ter beschikking gesteld, tenzij Opdrachtgever zich bereid verklaart om deze kosten voor haar rekening nemen.

Artikel 10: Premie Sociale Verzekeringen/Volksverzekeringen/Loonbelasting/Wet Ketenaansprakelijkheid:
10.1. Opdrachtgever houdt zich het recht voor om het bedrag van de door O.A. verschuldigde premies Sociale Verzekeringen, premies van Volksverzekeringen, Loonbelasting en het bedrag waarvoor Opdrachtgever op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk kan worden gesteld:

hetzij onder nader door haar vast te stellen voorwaarden te storten op een door O.A. te houden geblokkeerde bankrekening als in de Wet bedoeld; hetzij bedoeld bedrag op de aan O.A. verschuldigde aanneemsom respectievelijk termijnbetalingen in te houden, een en ander totdat aan Opdrachtgever genoegzaam is aangetoond dat het vorenbedoelde door O.A. en mogelijke O.A.s in de zin van de Wet, die betrokken zijn bij de uitvoering van het in ieder betreffende overeenkomst bedoelde werk, verschuldigde bedrag van Premies Sociale Verzekeringen, premies voor de

page4image25426176

Volksverzekeringen alsmede Loon – en Omzetbelasting aan de betrokken instanties is voldaan;
hetzij zelfstandig op rekening van de betrokken instanties rechtstreeks te voldoen.

10.2. O.A. is gehouden:
te beschikken over en op verzoek te tonen:

een geldig inschrijvingsbewijs bij een uitvoeringsinstelling, voor zover de uitvoeringsinstelling dit verstrekt;
een vestigingsvergunning, voor zover vereist;
een geldig inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel;

een G-rekening overeenkomst.
Opdrachtgever ter goedkeuring, een staat te overhandigen bevattende de namen, registratienummers en het aantal bestede uren (gesplitst per werknemer) van alle werknemers die door haar van week tot week op het Werk tewerk zijn gesteld;
desgevraagd de loonstaten ter inzage te verstrekken;
al zijn verplichtingen jegens de door haar tewerkgestelde werknemers strikt na te komen;
telkenmale op verzoek van Opdrachtgever een verklaring te tonen inzake haar betalingsgedrag bij de uitvoeringsinstelling en een verklaring inzake haar afdracht Loonbelasting, zoals bedoeld in de in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijn(en);
Opdrachtgever te vrijwaren voor diens aansprakelijkheid jegens Principaal en/of derden wegens het niet naleven door O.A. van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst dan wel ingevolge de Wet;
Voor het aanvaarden van iedere opdracht aan Opdrachtgever schriftelijk mede te delen welk percentage van de opdracht of aanneemsom beschouwd moet worden als (voorlopige) looncomponent. De definitieve loonsom wordt bepaald aan de hand van de in sub b genoemde staat;
Desgevraagd weekrapporten op te maken volgens een door Opdrachtgever te verstrekken model. Zij biedt wekelijks de door haar ingevulde en ondertekende weekrapporten aan Opdrachtgever voor akkoord aan; Onverminderd de aan Opdrachtgever krachtens dit artikel toegekende rechten, binnen één week, na daarom te zijn verzocht, aan opdrachtgever bewijzen te tonen waaruit de betaling van op het werk betrekking hebbende belastingen en premies blijken, zoals bank- en giroafschriften c.q. kwitanties; Om aan haar wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies Sociale Verzekeringen alsmede van Loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke C.A.O. ’s stipt na te leven;
Op eerste verzoek van Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat, tot het concern – waartoe O.A. behoort – behorende vennootschappen of aan het concern gelieerde vennootschappen, zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de juiste nakoming van het in deze voorwaarden omtrent de Wet Ketenaansprakelijkheid gestelde;
Collectieve arbeidsovereenkomsten, door de bevoegde instanties vastgestelde loonregelingen, Sociale Verzekeringswetten en bedrijfseigen sociale regelingen, bij de uitvoering van het werk evenzo na te leven als Opdrachtgever deze zou moeten naleven indien zij het werk zelf zou uitvoeren, met dien verstande dat O.A. ten behoeve van de lonen en arbeidsvoorwaarden, de collectieve arbeidsovereenkomst of regelingen van loon en arbeidsvoorwaarden, de regelingen geldend voor het in haar onderneming uitgeoefende bedrijf, zal naleven.

10.3. O.A. wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen, die Opdrachtgever zelf krachtens de door haar gesloten overeenkomsten bij de uitvoering van het Werk, waarvan het in deze overeenkomst omschreven werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen.

10.4. O.A. verplicht zich al die voorschriften, voorwaarden en bepalingen, zoals hiervóór bedoeld, voor zover betrekking hebbende op het door haar uit te voeren werk na te leven en in acht te nemen.

10.5. Voldoening door Opdrachtgever aan haar verplichtingen ex artikel 3 van de C.A.O. Bouwbedrijf jegens de werknemers van haar O.A. doet voor Opdrachtgever een vordering ontstaan jegens die O.A. ten belope van hetgeen door Opdrachtgever aan de betrokken werknemer is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente.

10.6. O.A. is verplicht zich naar de terzake toepasselijke wettelijke bepalingen ook te conformeren aan SBIB en VCA.

Artikel 11: Verbod van cessie/pand:
Het is O.A. verboden om het in de onderaanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor Opdrachtgever ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen of als zekerheid te stellen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid O.A.:
12.1. Opdrachtgever is gerechtigd om van O.A. te bedingen dat deze zekerheid stelt voor haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen is de waarde van de zekerheid gelijk aan 10% van de met O.A. overeengekomen aannemingssom en dient deze zekerheid te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie.

12.2. Na oplevering van het werk blijft O.A. aansprakelijk voor alle schade indien het werk c.q. de zaak of enig onderdeel daarvan al dan niet door schuld van O.A. haar personeel of onderaannemer een verborgen gebrek bevat.

Artikel 13: Meer-/minderwerk:
13.1. Meer- respectievelijke minderwerk dient tussen Opdrachtgever en O.A. schriftelijk met Opdrachtgever te worden overeengekomen.

13.2. De meer- en minderwerkrekening, evenals de afrekening terzake van eventuele stelposten moet vóór afronding van de werkzaamheden worden ingediend,

13.3. De meer- en minderwerkrekening wordt na goedkeuring door Opdrachtgever onverwijld aangeboden aan de Principaal. Na goedkeuring door of namens de Principaal vindt betaling door Opdrachtgever plaats.

13.4. Wordt een werk in regie uitgevoerd, dan is O.A verplicht aan Opdrachtgever vóór de opdrachtverlening een zo exact mogelijke richtprijs op te geven. O.A is tevens verplicht om, wanneer zij verwacht dat de richtprijs zal worden overschreden met 5% of meer, Opdrachtgever daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Laat O.A. dat na, dan is Opdrachtgever niet verplicht meer te betalen dan het bedrag van de richtprijs.

Artikel 14: UAV en AVA:
14.1. Op de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en O.A/LEV zijn de bepalingen uit de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) en de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf (AVA) integraal van toepassing.

14.2. In het geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst met O.A./LEV en/of deze algemene voorwaarden met de bepalingen uit de UAV en/of AVA, hebben de bepalingen uit de overeenkomst met O.A. en/of deze algemene voorwaarden voorrang.

14.3. In het geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de UAV en de AVA hebben de bepalingen uit UAV voorrang.

Artikel 15: Leveringen door LEV.
15.1. De geleverde zaken/materialen moeten voldoen aan de tekeningen, specificaties, monsters of andere voorwaarden zoals deze in de overeenkomst omschreven zijn of daarbij behoren en de eigenschappen te bezitten die voor een normaal gebruik van de geleverde zaak nodig zijn en waarvan Opdrachtgever de afwezigheid niet behoefde te betwijfelen alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat in de overeenkomst is voorzien of voorzienbaar had kunnen zijn, bij gebreke waarvan op LEV. de verplichtingen rusten zoals omschreven in artikel 3.11. van deze algemene voorwaarden, onverminderd de verplichting tot vergoeding van de door Opdrachtgever, Principaal of derden geleden schade.

page5image25499072

15.2. Opdrachtgever en/of Principaal hebben te allen tijde het recht de bestelde of geleverde goederen te inspecteren of te keuren. LEV. zal zorgen voor zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd. De kosten van deze keuring komen ten laste van LEV. ingeval deze goederen door Opdrachtgever en/of Principaal en/of de directie van het werk worden afgekeurd. Inspectie of goedkeuring ontslaat LEV. niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst of de Wet. 15.3. Conform het bepaalde in artikel 3.5. van deze algemene voorwaarden dient de opslag van de aangevoerde materialen, in overleg met Opdrachtgever/de uitvoerder, te geschieden op zodanige wijze dat de voortgang van het Werk niet wordt belemmerd.

15.4. Alle door LEV. geleverde zaken/materialen worden eigendom van Opdrachtgever op het tijdstip dat zij op de bouwplaats zijn aangevoerd.

15.5. Indien in de overeenkomst certificaten, offerten, attesten, garantiebewijzen en/of instructieboeken e.d. worden verlangd, draagt LEV. zorg, dat deze ten spoedigste, doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de goederen in het bezit van de Opdrachtgever zijn, bij gebreke waarvan Opdrachtgever de betaling kan opschorten totdat deze wel in haar bezit zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 33146898 te Amsterdam.

Allround Parking Services B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 50826190;
Urbouw B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 34307414; Van der Leij Bouwbedrijven B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 33146898;

Van der Leij Bouwbedrijven Delft B.V.., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 27222065;
Van der Leij Timmerfabriek B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 27264998;

Van der Leij Bouwprojecten B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 50337858;
Van der Leij Onderhoud en Restauratie B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 50341545;

Van der Leij Zorgbouw B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 27226831;
Van der Leij Bouwbedrijven Nieuwegein B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 27248518; en

Van der Leij Geveltechniek B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 27154103.
Van der Leij Breed Actief B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 55296521.

De Onderhoudspartner B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 54415276.