Uw parkeer­abonnement voor Volendam Centrum Garage

Minimale looptijd: drie maanden. Alle prijzen zijn inclusief BTW.


Uw gegevens

LET OP: Upload een kopie van uw legitimatiebewijs én een kopie van uw bankpas. Kunt u niet uploaden, mail ze dan naar: info@allroundparkingservices.nl.MACHTIGING


Hierbij verklaar ik, ondergetekende, door inzending van dit aanvraagformulier een overeenkomst te sluiten met Allround Parking Services (APS) op grond waarvan APS zich verplicht tot levering van parkeerruimte (bij beschikbare capaciteit). Ik verplicht mij tot tijdige betaling van het daarvoor verschuldigde abonnementsgeld via de incassomachtiging.

Lees hier de voorwaarden bij deze overeenkomst

Tariefwijziging

De abonnementhouder wordt tenminste één kalendermaand voor de ingangsdatum van de tariefwijziging schriftelijk geïnformeerd. De eigenaar is vrij tot het aanpassen van het tarief, ook al is de stallingovereenkomst recentelijk aangegaan. Indien de abonnementhouder niet akkoord is met de tariefverhoging kan de stallingovereenkomst schriftelijk worden beëindigd. De beëindiging kan binnen twee weken nadat de eigenaar hem hierover schriftelijk heeft geïnformeerd of met ingang van de datum waarop de tariefverhoging ingaat.

Voorwaarden

  • Bij deze aanvraag dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs te voegen. In geval het een bedrijf betreft, dient u tevens een recent uittreksel (niet ouder dan drie maanden) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bij te voegen.
  • De minimale looptijd van een abonnement is drie maanden. (Van het jaarabonnement voor complexbewoners: 12 maanden). Daarna volgt stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd met een wederzijdse opzegtermijn van één volledige kalendermaand.
  • Opzeggen: schriftelijk of per e-mail vóór het begin van de laatste maand. Opzeggingen worden bevestigd door APS.
  • De Algemene Voorwaarden voor abonnementhouders van de Volendam Centrum Garage vindt u hier

 

Akkoordverklaring*